Проект “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“

14.04.2020 13:55


14.04.2020 г.

На 13.04.2020 г. между УО на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик- Аврен“ и община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № МДП-ИП-01-14 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.014 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 283 218,71 лв., от които 240 735,90 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 42 482,81 лв. от държавния бюджет на Република България.
Срокът за реализацията му е 24 месеца.
Цел на проекта е изграждане на инфраструктурата в рибарската област, подобряване средата на живот, околна среда в рибарската област и ефективно използване на екологични дадености.
Проектът включва извършване на основен ремонт на уличната и тротоарната настилка, повърхностно отводняване, ремонт на уличните съоръжения по ул. "Братя Шкорпил", с. Шкорпиловци и доставка и монтаж на елементи на градското обзавеждане - перголи с пейки и кошчета за смет и озеленяване по алея свързваща с. Шкорпиловци с КК Шкорпиловци.
 
Дейностите, които ще се изпълняват са:
 
  • Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци;
  • Доставка и монтаж на елементи от градското обзавеждане и озеленяване;
  • Разходи за информация и публичност;
  • Разходи за проектиране;
  • Разходи за строителен надзор;
  • Разходи за авторски надзор.
                Резултати от изпълнение на проекта:
Ø  Подобрена транспортна достъпност по ул. Братя Шкорпил до с. Шкорпиловци;
Ø  Доставени и монтирани елементи на градското обзавеждане и озеленяване. 

Потърсете в сайта