Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски"

24.07.2020 13:15


Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

 

На 23.07.2020 г. между Държавен фонда „Земеделие“, Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла и Община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.231-0002-C01/2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по Оперативна програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Размерът на първоначално одобрената финансова помощ е 293 323,75 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Цели на проекта:        
  • Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово
  • Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик
Основни дейности:
Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово – предвижда се разширяване на площадното пространство, цялостна подмяна на настилките, обособяване на кътове за отдих, въвеждане на енергоспестяващо осветление, изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик – предвижда се обособяване на места за отдих, изграждане и възстановяване на зелени площи, монтиране на соларно осветление, обособяване на места за паркиране на автомобили, обособяване на места за велосипеди, изграждане на пешеходни алеи, питейна фонтанка, видео наблюдение и монтиране на спортни атракциони и съоръжения за деца
Резултати от изпълнението на проекта:
  • Благоустроен централен площад в с. Старо Оряхово;
  • Изградена и възстановена зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Потърсете в сайта