Устройствен правилник

Дата на публикуване: 20.09.2017 13:31
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОЛНИ ЧИФЛИК
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  

Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Долни чифлик.

 

Чл. 2. (Изм. със Заповед № 388 от 22.03.2012 г. и Заповед № 1848 от 29.12.2015 г.) В състава на общината влизат 17 населени места, в това число 13 кметства.

 

Чл. 3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

 

Чл. 4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.


...


Пълен текст на Устройствен правилник


Потърсете в сайта