Икономика

Дата на публикуване: 03.02.2010 14:57

Фирмите, развиващи активна дейност на територията на Общината към края на2008 г. наброяват 252.

Природните и географските дадености, както и придобивания с десетилетияпрофесионален опит на населението в този район предопределят и икономическоторазвитие в региона. В община Долни чифлик предимно се развива дърводобивната идървопреработвателната промишленост, туризма и строителството.

Горските територии са 285331 ха, което е 58 % от общата територия наобщината. Това  обуславя както развитатадърводобивна и дървопреработваща промишленост, така и развитието на ловниятуризъм. На територията на общината развиват дейност две лесничейства : ДЛ“Старо Оряхово” и Държавна Дивечовъдна Станция “Шерба” с. Горен чифлик.

             Ежегодно се извършват залесяване,почвоподготовка, отглеждане и попълване на култури, осветления, прочистки безматериален добив, подпомагане естественото възобновяване. Санитарнитемероприятия са свързани с инвентаризация за нападения от вредители и болести иизвеждане на санитарни сечи.

           Преобладаващите видове дивеч вловните райони “Лонгоз”, “Самотино” и комплекс “Горска барака” са благороденелен, елен лопатар, сърна, дива свиня, заек, яребица и фазан. А преобладаващатаморска фауна е представена предимно от сладководните риби –  шаран и каракуда.

            Предпоставки за развитието на ловентуризъм има в БИРП “Самотино” и комплекс “Горска барака”, ловностопански район“Шерба”, “Фазанария”.

В източната част на Общината, в района на с. Шкорпиловци до местността„Пода”, както и в местността „Ботево” до гр. Долни чифлик са разкрити термалниминерални води. Макар и с добри показатели, поради липсата на инвестиции,водите не се използват за балнеолечение.

Всичко това – излазът на Черно море, р. Камчия, наличието на историческиобекти, биорезерватите и ловните стопанства, както и находящите се термалниминерални води с балнеоложко значение са изключителна предпоставка заразвитието на различни видове туризъм. Нов момент със съществено значение заразвитието на туризма и в перспектива е включването на голяма част оттериторията на общината в сферата на въздействие на общоевропейската програмаНАТУРА 2000.

На територията на Общината функционират 72 обекта за хранене иразвлечение и 44 обекта за настаняване с общо 1848 бр. легла.

Наличието наразнообразни туристически ресурси и провежданата политика за ефективното имизползване за целите на социално-икономическото развитие на общината сасамо  един от факторите за развитие наопределени туристически дейности като:

o  туроператорска  итуристическа агентска дейност;

o  хотелиерствои ресторантьорство;

o  туристическа реклама, обмен на валута и др.

Другиятважен фактор за развитие на туристическата функция на Община Долни чифлик есъстоянието на туристическа инфраструктура. Анализите и оценките на този фактор показват, че в това отношениесъществуват сериозни проблеми. Налице е определено несъответствие междуосигуреността на общината с туристически ресурси от природен и антропогененхарактер и степента на изграденост на туристическата инфраструктура.

Не напоследно място, основно туристическият продукт се използва от жителите наОбщината и техните гости. За привличането на външни туристи е нужно освенсъвременна туристическа инфраструктура, но и провеждането на активна маркетинговаполитика.

Геоложкитеособености на Общината – наличието на находища на строителни материали – пясък,чакъли, глини и мергели за тухли са основна предпоставка за развитието настроителството.

С промишлено значение санаходищата на :

- глини за тухли и керемидипри с. Гроздьово;

- мергели за тухли и керемидив землището на с. Гроздьово;

- пясъци при с. Старо Оряхово.

Практически край много отнаселените места има разработени малки кариери за пясък, чакъл и глина,предимно за удовлетворяване на строителните нужди  на населението.

Кариери за баластрениматериали има резкрити по коритото на р. Елешница, р. Армера, р. Луда Камчия,над с. Горен чифлик.

Кариери за камък има в селатаГолица, Булаир, Бърдарево, южно от гр. Долни чифлик.

Кариери за глина има потерасата на р. Камчия, до с. Горен чифлик в участъка «Лонгоза», край с.Гроздьово и в с. Пчелник – местността «Балтата»

По-малки находища на пясък имакрай селата Нова шипка по долината на р. Камчия, с. Шкорпиловци и с. Детелина.

Добивът на инертни материализаема важна част от добивната промишленост на общината.

В Долни чифлик се произвеждатстроителни изделия и елементи, алуминиева дограма и др. Гражданското ипромишлено строителство се осъществява от едно общинско и двадесет и четиричастни търговски дружества.

Изключително важен фактор за развитието надърводобива и преработката на дървесина е местната осигуреност на суровини отгорскостопанския сектор, както и – находищата на инертни материали заразвитието на строителството. Преобладаващите широколистни гори - дъб, бук,ясен са ценен потенциал за развитието на дърводобивната и дървопреработващапромишленост.

Най-голям дялот промишлеността, се пада на дърводобивът и дървопреработката. Предимно сепроизвеждат: паркет, фурнировани плоскости, мебели, дограма, дървени въглища.

Търговията иремонтните услуги са добре развити, като мрежата от търговски обекти обхващавсички населени места.

Натериторията на Общината функционират две земеделски кооперации и 16 частниарендатора, които съвместно с Профилираната гимназия по селско стопанствостопанисват 68 955 дка земеделска земя, разпределени както следва:

-         трайни насаждения 9 255 дка, в т. ч. лозя – 6080дка;

-         зърнени култури – 47 920 дка;

-         маслодайни култури – 6180 дка;

-         зеленчукопроизводство – 5 600 дка.

             Почвено-климатичните и географскитеусловия, както и релефът в Общината са изключително благоприятни за създаване иразвитие на трайните насаждения. С оглед на това през последните няколко години значителносе е увеличил техният дял.

      Община Долни чифлик е от средно голямтип, с изключително богато климатично и биологично разнообразие, съчетано сдобро географско разположение, но тя винаги е оставала в сянката на близкостоящите големи административни и промишлени центрове – Варна, Бургас, Девня ит. н.

        По данни на Дирекция “Бюро по труда” към 30.09.2009 година равнището набезработица спрямо икономически активното население за Община Долни чифлик е 10,77 %.  Ясно изразена е положителнататенденцията на намаляване на безработицата.

 Потърсете в сайта