Материали за заседания

Дата на публикуване: 09.07.2010 00:00
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекти и мотиви за изменение, отмяна или приемане на наредби на община Долни чифлик

9.10.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

13.8.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик

6.8.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

11.07.2019 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към Проект за изменение на Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик

5.7.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

2.5.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица

12.4.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на наредба за изменение на Наредбата за управление за отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Долни чифлик 

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект за нов/изменение/отмяна на нормативен акт с местно значение: изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

5.4.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие " Благоустройство и озеленяване"

28.3.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Проект на Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица

12.3.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и други лица

Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик


Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик


Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Наредбата за изменение на Наредбата за управление за отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Долни чифлик


5.03.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в Община Долни чифлик

25.2.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект за нов/изменение/отмяна на нормативен акт с местно значение: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик

23.01.2019 г.
Мотиви и проект на  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик

22.01.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект за нов/изменение/отмяна на нормативен акт с местно значение: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

18.01.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужни и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица.

18.01.2019 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик.

21.12.2018 г.
Мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Долни чифлик

18.12.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик

Проект на Наредба изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

Проект на Наредба изменение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица и мотиви към него

11.12.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

16.11.2018 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ в община Долни чифлик и мотиви към него

07.11.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

05.11.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

15.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

05.10.2018 г.
Докладна записка № 631/02.10.2018 г. относно одобряване на план-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване в община Долни чифлик за 2019 г.

02.10.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик и мотиви към него

26.09.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

27.08.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

24.08.2018 г.
Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

26.07.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно проект на Правилник за организацията и дейността на ОСП "Благоустройство и озеленяване"


25.06.2018 г.
Проект за Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в община Долни чифлик и мотиви към него

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Долни чифлик

23.05.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

23.04.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

22.03.2018 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

26.02.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик

25.01.2018 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Долни чифлик и мотиви към него

12.01.2018 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища

18.12.2017 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

12.12.2017 г.
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища и мотиви към него
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

20.11.2017 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

16.11.2017 г.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

09.11.2017 г.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и мотиви към него
 
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик и мотиви към него

19.10.2017 г.
Проект Наредба за допълнение на наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

24.08.2017 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане относно изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

14.08.2017 г.
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

07.08.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Долни чифлик

27.07.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища

13.07.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

06.07.2017 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

03.07.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

26.06.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища и мотиви към него

09.06.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик

02.06.2017 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

09.05.2017 г.
 
05.05.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

21.04.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик

04.04.2017 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

20.03.2017 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик и мотиви към него

17.03.2017 г.
Проект на Правилник за промяна на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани и мотиви към него

09.03.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик и мотиви към него

07.02.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40 б, ал. 1, т. 8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно изменение на Правилника за реда и организацията на общински съвет - Долни чифлик

06.01.2017 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове по проект за Наредба за изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на община Долни чифлик

Докладна записка с приложение и мотиви относно изменение на Правилника за реда и организацията на Общински съвет - Долни чифлик

30.12.2016 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове по проекта за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

06.12.2016 г.
Докладна записка с приложение и мотиви относно изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществение ред и чистота на населените места на община Долни чифлик

29.11.2016 г.

Докладна записка с приложения и мотиви относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик


01.11.2016 г.
Докладна записка с приложения и мотиви относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Докладна записка с мотиви относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик

Докладна записка с мотиви относно изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик

Докладна записка с мотиви за приемане на нова Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик

10.09.2016 г.
Докладна записка относно приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик
 

Докладна записка относно допълване на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

08.09.2016 г.
Проект на наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, предоставен за публикуване от председателя на Общинския съвет – Долни чифлик

12.05.2016 г.
Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик

11.05.2016 г.
Докладна записка относно изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане в община Долни чифлик

Докладна записка относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

Приложения към Докладна записка относно изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане в община Долни чифлик

24.03.2016 г.
Докладна записка относно приемане на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Долни чифлик

Проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Долни чифлик

22.03.2016 г.

Докладна записка относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях в община Долни чифлик

 

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях в община Долни чифлик


 

07.03.2016 г.
Докладна записка относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОС - Долни чифлик

01.03.2016 г.
Докладна записка относно приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Докладна записка относно изменение на НРПУРОИ

Материали за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 01.02.2016 г.

18.12.2015 г.
Докладни записки за заседание на Общински съвет на 23.12.2015 г.

08.12.2015 г.
Докладна записка относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в община Долни чифлик и изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик


19.11.2015 г.
Проект за правилник за организация и дейността на Общински съвет - Долни чифлик
Докладна относно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик

03.04.2015 г.
Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долни чифлик 2011-2015 г.

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Долни чифлик 2013-2014 г.

Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) и Плана за действие за 2014 г. в община Долни чифлик

Програма за развитие на туризма в община Долни чифлик 2015-2017 година

06.02.2015 г.
Проект на План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение

26.01.2015 г.
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2011-2015 до 31.12.2014 г.

27.01.2015 г.
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекти и мотиви за изменение, отмяна или приемане на наредби на община Долни чифлик
Докладна записка
Проект на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

05.08.2014 г.
Приложение №1 към ДЗ №269 от 11.07.2014 г. - Оценка на ОПР 2007-2013 г.

Приложение №3 към ДЗ №269 от 11.07.2014 г. - ОПР 2014-2020 г.

Приложения №5 и №6 към ДЗ №269 от 11.07.2014 г. - Методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически планови документи в това число и ОПР и ръководство към нея и Методология за оценка на въздействието на стратегически планови документи и ръководство към нея

30.07.2014 г.
Публикуване по чл.26 от Закона за нормативните актове на проекта и мотиви за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

19.03.2014 г.
Публикуване по чл.26 от Закона за нормативните актове на проект и мотиви за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик

Публикуване по чл.26 от Закона за нормативните актове на проект и мотиви за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик

16.01.2014 г.
Отчет за изпълнение на Програмата на кмета на община Долни чифлик за мандат 2011-2015 до 31.12.2013 г.

05.12.2013 г.
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на мотиви за приемане на наредба по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект за наредба по чл. 82, ал. 1 от Закона за пуличните финанси

05.12.2013 г.
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци

05.12.2013 г.
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК НА 06.08.2013 г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК НА 09.05.2013 г.ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК НА 18.04.2013 г.


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК НА 05.04.2013 г.

21.03.2013 г

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДОЛНИ  ЧИФЛИК  тук


13.01.2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ oт  Димитър Анастасов  общински съветник от ПП ГЕРБ oтносно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Долни чифлик.   тук

25.01.2013 г.
Докладна записка относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

Съобщение за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на уточнен годишен план и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г., както и на годишния бюджет за 2013 г.  тук

18.01.2013 г.
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2011-2015 до 31.12.2012 г.

18.01.2013 г.
Докладна записка относно отмяна на Наредба 7

18.01.2013 г.
Работен проект на Наредба 7

17.01.2012 г.
Програма за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2011-2015Потърсете в сайта