Общинска награда „Долни чифлик” в системата на народната просвета и култура

Дата на публикуване: 29.04.2015 15:23

СТАТУТ

за присъждане на общинска награда „Долни чифлик” в системата на народната просвета и култура в община Долни чифлик за

„Директор на годината”, „Учител на годината”, „Деятел на културата на годината”, „Ученик на годината”

 

1.ЦЕЛ:

Общинската награда „Долни чифлик” в системата на народната просвета и културата има за цел да удостои с признание и да поощри учители, ученици, директори на детски и учебни заведения и деятели на културата като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

2.1. Общинската награда „Долни чифлик” в системата на народната просвета и култура се присъжда всяка година в навечерието на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост на тържествена церемония от кмета на община Долни чифлик и председателя на Общинския съвет.

2.2.  Наградата се присъжда на директори, учители от детски градини и училища, ученици от училищата и деятели на културата на територията на община Долни чифлик.

2.3.  С наградата се удостояват избраните за:

2.3.1. „Директор на годината” в системата на предучилищното възпитание ив системата на средното образование.

2.3.2. „Учител на годината” в системата  на предучилищното възпитание, в начален, прогимназиален и в гимназиален етап на образование.

2.3.3. „Деятел на културата на годината”.

2.3.4. „Ученик на годината” в начален, прогимназиален и в гимназиален етап на образование.

2.4.  Общинската награда „Долни чифлик” в системата на народната просвета и култура се състои от грамота и плакет.

2.5.  Наградата се осигурява от община Долни чифлик и спомоществователи. 

2.6.  Организацията по връчването на наградите се осъществява от община Долни чифлик.

 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ:

3.1.  Ежегодно от 1 до 10 май (за 2012 година до 18 май) до кмета на община Долни чифлик се правят аргументирани предложения за награждаване по приложен образец, придружени от копия на документите, доказващи описаните предложения.

3.2.  Предложенията могат да се изготвят от: педагогическите съвети, училищните настоятелства, читалищните настоятелства, РИО на МОМН – Варна, отдел ОКССДЗ – община Долни чифлик, НПО и граждани от община Долни чифлик.

Посочените субекти правят не повече от едно предложение за отделните категории.

3.3. Предложенията за награждаване по точка 3.1 се разглеждат, оценяват и класират от комисия в състав:

3.3.1. Заместник-кмет по хуманитарните дейности – председател,

3.3.2. Председател на ПК „Просвета, култура и вероизповедания – член,

3.3.3. Член на ПК „Просвета, култура и вероизповедания – член,

3.3.4. Член на ПК „Просвета, култура и вероизповедания – член,

3.3.5. Секретар на общината – член,

3.3.6. Началник на отдел ОКССДЗ – член,

3.3.7. Главен експерт МДС – член,

3.3.8. РИО на МОМН – Варна – член,

3.3.9. РЕКИЦ – Варна – член.

4. Комисията по т. 3.3. посочва носителите на  общинската награда „Долни чифлик”  в срок до 15 май ( за 2012 година – до 22 май).

 

Приложения

 


Потърсете в сайта