Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Общинска собственост и селско стопанство

 

Административни услуги "Общинска собственост и селско стопанство"

 

1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове


2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти


3. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение


4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост


5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот


6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


7. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост


8. Издаване на заповед за изземване на имот


9. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър


10. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)


11. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък


12. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения


13. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения


14. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии


15. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

 


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата