Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 112
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление по образец;
- Документ за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 месец
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 5.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата