Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление по образец;
- Доказателства за отношение към имота, за който се искат документи;
- Документ за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: когато се касае за изготвяне на справка, издаденият в резултат на услугата документ ще е валиден до промяна на информацията, въз основа на която е изготвен.
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 7.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата