Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии
Нормативно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Общинската служба по земеделие представя мотивирано искане до кмета на общината в случаите по § 27, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 на общинската служба по земеделие или със съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление – свободен текст;
- Документи за собственост на имот;
- Скица;
- Пълномощно /при необходимост/;
- Удостоверение за наследници;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: няма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата