Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
Нормативно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Правото на собственост се доказва с нотариални актове, делбени протоколи, протоколи на трудовокооперативни земеделски стопанства, емлячни регистри, молби-декларации за членство в трудовокооперативно земеделско стопанство, счетоводни книги за заплащане на рента, протоколи и решения за оземляване, в това число и по Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 г. и правилника за неговото приложение и други писмени доказателства.
Изисквания: няма
Необходими документи: - Заявление по образец, в което се обосновава необходимостта от издаване на удостоверението и целта му, както и пред кого ще послужи;
- Удостоверение за наследници (ако се иска удостоверение за наследодател);
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: няма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата