Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Нормативно основание: Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове - чл. 2, ал. 2
Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Закон за местните данъци и такси - чл. 115   
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Отменен законов акт
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление – по образец;
- Декларация по чл. 2, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ;
- Удостоверение за картотекиране на жилищната нужда, издадено от Общината по постоянен адрес на лицето /по чл.11 от отменената НРПЖ/;
- Лична карта – копие;
- Влогова книжка от ДСК „Жилищно кредитиране” – копие;
- Нотариален акт за закупено жилище или договор за покупко-продажба по реда на ЗУПГМЖСВ – заверено копие;
- Документ за платена такса;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: право на левова компенсация по чл. 7, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016 г. включително.
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 10.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата