Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Нормативно основание: Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Позволително за ползване на лечебните растения се издава от кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне.
Изисквания: Заявление
Необходими документи: - Заявление по образец;
- Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;
- Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота - държавна собственост, където е разположено находището;
- Списък, съдържащ: имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗЛР, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души;
- Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственостсъгласно ПМС № 94 / 29.05.2000 г.;
- Копие на документ за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
- Документ за платена такса.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до края на текущата календарна година  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 10.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата