Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Нормативно основание: Закон за пчеларството - чл. 8
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление свободен текст;
- Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина;
- Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: няма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата