Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45 се определят с наредба на общинския съвет.
Изисквания:  
Необходими документи: - Искане по образец;
- Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от НРУРОЖВ;
- Документ от ДСК, че имам многогодишни жилищно-спестовни влогове;
- Документ за платена такса;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 2.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата