Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2
Закон за местните данъци и такси - чл. 115 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост".Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 8, ал. 2 .
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление по образец;
- Доказателства за отношение към имота за който се искат документи;
- Документ за платена такса;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: когато се касае за изготвяне на справка, издаденият в резултат на услугата документ ще е валиден до промяна на информацията, въз основа на която е изготвен.
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 7.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата