Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на заповед за изземване на имот
Нормативно основание: Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи -  чл.34, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.
Изисквания: няма
Необходими документи: - Жалба в свободен текст подадена от собственик или ползвател;
- Правно основание, в което се посочва номера на земеделския имот, местонахождението му по КВС или кадастър - име и адрес на  фактическия ползвател на имота;
- Документ за собственост или договор за наем /или аренда/, скица на имота - предмет на изземване.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: в рамките на една стопанска година (от 01.10 на текущата до 30.09 на следващата календарна година)
Такси или цени, основание за тяхното определяне: няма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата