Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Нормативно основание: Закон за общинската собственост,  - чл. 62, ал. 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост". За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - общинска собственост, се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление в свободен текст за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;
- Документ за платена такса;
- Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 25.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата