Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общинска собственост и селско стопанство

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Нормативно основание: Закон за лечебните растения - чл.46, т. 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кметът на община Долни чифлик или оправомощено от него лице от общинската администрация.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения.
Изисквания:  
Необходими документи: - Заявление по образец;
- Документ за платена такса;
- Копие от документ за собственост;
- Копие от скица на имота в който са засадени лечебните растенията.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до края на текущата календарна година  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: няма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата