Архивен фонд
Общинска собственост

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване наудостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 10,00 лева

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  Документ за наличие на права по чл.11, ал.6 от ППЗУПГМЖВ

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: няма

 

*********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Приемане на документи за продажба на общински жилища

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 43 дни

 

ТАКСА: няма

 

*********************************************************************************************************************************************************************


УСЛУГА: Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 10,00 лева

 

*********************************************************************************************************************************************************************


УСЛУГА: Издаване на удостоверения за наличие на реституционни претенции занедвижими имоти - общинска собственост

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 25,00 лева

 

********************************************************************************************************************************************************************


УСЛУГА: Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост нафизически или юридически лица

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 14 дни

 

ТАКСА: 25,00 лева

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверения за отписан (деактуван) или завъзстановен общински имот

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 25,00 лева

 

*******************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверение на картотекирани граждани за покупка нажилище по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишнижилищно-спестовни влогове

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 10,00 лева

 

******************************************************************************************************************************************************************


УСЛУГА: Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върхунедвижими имоти между общината и физически и юридически лица

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 43 дни

 

ТАКСА: 30,00 лева

 

*******************************************************************************************************************************************************************


УСЛУГА: Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  Доказателства, че имотът е собственост на заинтересованото лице

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 15,00 лева

 

*******************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказанижилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  удостоверение от дирекция „Местни приходи” за декларирани имоти;

·  удостоверение от Агенция по вписвания-Варна за извършени сделки симоти;

·  служебна бележка за годишни доходи от трудово или служебноправоотношение от предходната година;

·  удостоверение от дирекция „Бюро по труда”;

·  декларация / образец 1/

 

СРОК: 35 дни

 

ТАКСА: 2,00 лева

 

*******************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на дубликати и заверени копия от документи

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: 7,00 лева

 

*******************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на настанителни заповеди

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 15 дни

 

ТАКСА: няма

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти ви извън  регулация

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  молба - декларация;

·  скица

 

СРОК: 14 дни

 

ТАКСА: 25,00 лева

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Справки по актовите книги

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 14 дни

 

ТАКСА: няма

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 

СРОК: 7 дни

 

ТАКСА: няма

 

********************************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Приемане на документи за изкупуване право на собственост отфизически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  документ за собственост върху построената сграда/договор заотстъпване на право на строеж върху общинска земя;

·  скица на имота;

·  констативен акт от общинската администрация, че сградата езавършена в груб вид;

·  разрешение за строеж;

·  удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен

 

СРОК: 30 дни

 

ТАКСА: няма


Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси