Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик

Дата на публикуване: 21.06.2012 16:40
Проектътсе финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджетна Република България

Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/052 „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик” по ОП „Регионално развитие”

 

С подписаният на 16.03.2012 г.Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/052 стартираха дейностите по изпълнение на проект „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик” на Община Долни чифлик.Проектът се реализира в рамките на Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1„Дребномащабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на ОП „Регионална развитие” 2007-2013 г.

Общата стойност на проекта е995 817,50 лв., като 846 444,87 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, 99 581,75 лв. от националния бюджет и49 790,88 лв. собствен принос.

Продължителността на проекта е20 месеца, като дейностите, които ще се реализират през този период са насочени към ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения и ерозия за населението в Община Долни чифлик и опазване на човешкия живот и здраве, посредством изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за устойчиво развитие.

Специфични цели на проекта са:

·       Предотвратяване рисковете от наводнения и свлачищни процеси, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за 4 498 жители на селата Старо Оряхово, Горен чифлик и Нова шипка чрез почистване на речни корита и дерета с дължина 2 085 м и изграждане на 75 м предпазни съоръжения ;

·       Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми,предотвратяване на заблатяванията и образуването на ята от комари в региона чрез реализацията на проекта;

·       Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда за 4 498 жители от населените места чрез реализация на дребно мащабни мерки за предотвратяване от наводнения;

·       Предотвратяване рисковите от опустошителни поражения върху инфраструктурата и върху местната икономика, икономия на ресурс, посредством създаване на условия за безаварийно провеждане на високите води;

·       Създаване на нови временни/постоянни работни места, посредством изпълнението на дейностите по проекта;

·       Осигуряване на национална сигурност, ред и спокойствие посредством реализацията на проекта;

·       Подобряване възможностите за развитие на Община Долни чифлик чрез реализацията на проекта.

Конкретните дейности предвиждат:

·       Организация и управление на проекта.

·       Осигуряване на информация и публичност на проекта

·       Процедура за избор на изпълнител, правни услуги

·       Реализация на инвестиционен проект: „Изграждане и укрепване наинфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване нарисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик”:

o     Почистване на речното корито и изграждане на защитнисъоръжения на р.Армира, с. Горен чифлик

o     Реконструкция на плочен водосток на р. Армира, с. ГоренЧифлик

o     Почистване  коритото на дере в с.Нова Шипка и изграждане на защитни съоръжения

o     Почистване и облицовка на охранителен канал надел.подстанция  с. Старо Оряхово

·       Авторски надзор

·       Строителен надзор.

·       Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите  в експлоатация.

·       Независим финансов одит.

Очаквани резултати:

 • Оптимален избор на фирма изпълнител за реализация на инвестиционния проект
 • Намалени до минимум рисковете от наводнения
 • Подобрена околна среда и прилежащите екосистеми
 • Подобрено качество на живот, жизнена и работна среда за 6992 жители на Община Долни чифлик
 • Намалени до минимум рискове от опустошителни поражения върху инфраструктурата
 • Създадени нови временни/постоянни работни места
 • Успешно реализиран проект и натрупан административен капацитет


Информация за пресконференция  по проекта


Информация за заключителна пресконференция


„Този документ е създаденв рамките на проект „Изграждане иукрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения иограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на общинаДолни чифлик”, който сеосъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд зарегионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи отОбщина Долни чифлик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тозидокумент отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващияорган.”

 


 1. раничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 9. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 10. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 11. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 12. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта