Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”

Дата на публикуване: 04.12.2014 11:56


Информация във връзка с изпълнението на 

проект BG051РО001-5.2.12-0038-C0001 Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик

 

Община Долни чифлик спечели проект BG051РО001-5.2.12-0038-C0001 Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Период на изпълнение: 12 месеца: 01.11.2014 – 31.10.2015

Период на предоставяне на услугата: 9 месеца: 01.02.2015 – 31.10.2015

По проекта ще бъде създаден Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Долни чифлик, община Долни чифлик. Ще бъде назначен персонал на различни позиции, обучен да предоставя разнообразни услуги в общността с високо качество на деца настанени в специализирани институции, привлечени чрез широка информационна кампания, и като резулат ще бъде повишено качеството на живот на включените целеви групи.

 Обща цел:

Подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции, давайки им право на избор, независимост и достойнство.

Специфична цел:

Създаване на функциониращ модел за социална реинтеграция на лица от целевата група посредством предлагане на нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип”, съобразно техните специфични потребности.

Повишаване на ефективността на мерките за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции.

 В проекта се включват следните целеви групи:

Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца

Деца с увреждания в общността

Семейства на деца с увреждания

Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца


 1. ни в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта