Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“

Дата на публикуване: 21.01.2013 00:00


Проект „Подобряванеефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия запостигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“

Договор № 12-11-41от 25.10.2012 г. Осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административенкапацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Реализиращ се от Община Дългопол в партньорство с ОбщинаПровадия и Община Долни Чифлик.

Продължителностна проекта 14 (четиринадесет) месеца.  файлПроект: BG051PO002/12/1.1-04-12-11-41 „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос I «Добро управление», подприоритет 1.1 «Ефективна структура на държавната администрация» по Оперативна програма„Административен капацитет“.

 

информация за проекта

Покана до всички заинтересовани страни – представители на бизнес и граждански организации, държавни и културни институции за работен семинар по Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции”

 1. вадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 9. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 10. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта