Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”

Дата на публикуване: 07.01.2016 10:56

 

 

Проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик

 

 

Община Долни чифлик спечели финансиране по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик, който ще се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 499 982.40 лева, размерът на европейското съфинасиране е 424 985.04 лева /85%, размерът на националното съфинасиране е 74 997.36 лева/15%.

Период на изпълнение: 18.12.2015 – 31.12.2017

Период на предоставяне на услугата: 21 месеца: 01.04.2016 – 31.12.2017

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Долни Чифлик, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда.

Специфични цели:

 

-   Разширяване дейността на Звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за повишаване ефективността на системата за предоставяне на социални услуги;

-  
Преодоляване на социалната изолация, превенция на институционализацията, осигуряване на безопасна и подходяща среда за достойно съществуване и активен социален живот чрез улесняване достъпа на лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване до комплекс от почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда;

-   Повишаване квалификацията и доходите на безработни лица и лица с ниска квалификация посредством осигуряване на заетост в сферата на социалните услуги

-   Създаване на условия за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близки с увреждания

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 60 лица с увреждания и техните семейства, от които 12 деца, както и 15 лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Ще бъдат адресирани потребности на целевите групи от социални услуги при обичайни ежедневни дейности, осъществяване на социални контакти; от здравни услуги.

 

Документи за подбор на експертен екип, персонал и потребители по проекта:

Заявление за потребители

Документи за кандидатстване за позиция "Експерт "Човешки ресурси"

Документи за кандидатстване за позиция "Медицинска сестра"

Документи за кандидатстване за позиции социален асистент, “домашен помощник”, “личен асистент”, “технически сътрудник”, “шофьор”, “експерт "психо-социална подкрепа"”, “социален консултант

 

Декларация за преминати обучения


 

 


 1. ане в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 4. Проект „Нови възможности за грижа”
 5. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 6. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта