Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик

Дата на публикуване: 01.12.2015 09:40
Проект „Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик, финансиран по Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД09-83/04.07.2011 г., допълнително споразумение 5 № РД09-120/06.10.2015 г.  подписано между МТСП и община Долни чифлик


Проект за социално включване - Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

 

Проектът за социално включване цели:

o   Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с  увреждания на възраст до 7 години;

o   Повишено общо благосъстояние на децата;

o   Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

 

Проектът за социално включване има следните компоненти:

 

Компонент 1: Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца. Компонентът включва общински под проекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства.  Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на  самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.

 

Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече на формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще бъдат финансирани дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата. Ще има родителски групи, възможности за индивидуално консултиране, включително и чрез мобилни екипи, предоставящи подкрепа на място, ще се предоставя и по-специфична подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.

 

Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца.  Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове. 

 

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Като за да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогна интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта. 

 

Един от най-съществените елементи на проекта е възможността за инвестиции в ремонтни и строителни дейности с цел предоставяне на услугите – това може да е свързано както с увеличаване на капацитета или адаптиране с оглед нуждите на услугите на действащи форми за грижи за деца, така и с инвестиции в създаването на материална база за предоставяне на услугите.

 

По проекта ще се финансира и обучение на доставчици на социални услуги и персонал в детски градини.

 

Компонент 2: Изграждане на капацитет. Този компонент ще финансира дейности, свързани с оценката на въздействието, одит и подкрепа за изпълнението.

 

Проектът за социално включване (Заем 7612 BG) се администрира от Министерството на труда и социалната политика.

 

Проект „Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, община Долни чифлик

 

Община Долни чифлик изпълнява Проект „Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, съгласно Споразумение за финансиране № РД09-83 от 04.07.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Долни чифлик.

 

Основните цели на проекта са:

Основна цел:  Да се подобри качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на община Долни чифлик чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности, в стимулираща семейна и социална среда.

Конкретни цели:

1. Подобряване на качеството на съществуващите социални услуги за деца и техните семейства в риск на територията на община Долни чифлик и разширяване на техния обхват.

2. Въвеждане на нови социални услуги за деца и техните семейства в риск на територията на община Долни чифлик, включително чрез подобряване на мобилността на услугите и потребителите.

3. Стимулиране на семействата в риск за по-голяма активност във всички сфери на живота

4. Формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата

5. Изграждане на партньорства на местно ниво,  с участието на всички заинтересовани страни

 

Основните целеви групи на проекта са:

Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.

                

Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

 

Услугите по проекта включват:

Услуги за деца 0 до 3 г. и техните родители

1.                  Формиране и развитие на родителски умения

2.                  Семейно консултиране и подкрепа на деца от 0 до 3 г. и техните родители

3.                  Здравна консултация за деца от 0 до 3 г. 

4.                  Намаление на таксата за детска ясла (пълно или частично)

 

 

Услуги за деца 3 до 7 г. и техните родители

1.                  Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

2.                  Мониторинг на готовността за обучение

3.                  Семейно консултиране и подкрепа на деца от 3 до 7 г. и техните родители 

4.                  Здравна консултация за деца от 3 до 7 г.

5.                  Допълнителна подготовка за равен старт в училище

6.                  Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

 1. мейства в община Долни чифлик... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта