Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”

Дата на публикуване: 04.03.2014 00:00Проект "Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни


Договор № 13-13-28/15.11.2013г.

Обща стойност на проекта: 62 232 лв.

Продължителност: 8 месеца

Бенефициент: Община Долни чифлик

Цели на проекта:

Обща цел: Да се подобри качеството на разработваните и прилагани политики за устойчиво развитие на община Долни чифлик

Специфични цели:

 • Да се повиши капацитетът на общинската администрация за наблюдение и оценка на стратегически документи за устойчиво местно развитие;
 • Да се изгради ефективен механизъм за координация между общинската администрация и всички заинтересовани страни при разработване и извършване на оценка на стратегически планови документи;
 • Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни при разработване и оценяване на стратегически планови документи.

Очаквани резултати:
 • Улесняване на процесите за наблюдение и оценка на прилаганите политики за развитието на община Долни чифлик
 • Аналитичен-доклад от проучване на социално-икономическото състояние в общината и SWOT анализ;
 • Консултирани политики за общинско развитие със заинтересованите страни - Проведени 4 фокус-групи с 40 участника;
 • Разработена методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие и изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;
 • Разработена методология за оценка на въздействието на общинския план за развитие и изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;
 • Извършена оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013 по новата методология и обсъдена със заинтересованите страни;
 • Разработен и обсъден проект на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;
 • Обучени 20 представители на общинската администрация (първа целева группа);
 • Отпечатан и разпространен информационен каталог за популяризиране на политиките, провеждани от общинската администрации;
 • Проведени 2 пресконференции за популяризиране на проекта и публикувани 5 статии;
 • Печатните материали и 4 прессъобщения за резултати от координационните срещи;
 • Осигурено добро управление на проекта;
 • Изработена тръжна документация и проведени тръжни процедури.
 • Разработени ръководства за работа с дветеметодологии
Дейности по проекта: 
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури;
Дейност 3: Разработване на две методологиис приложения Ръководства за работа с тях:
методология с 
унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически планови 
документи в това число и  ОПР и методология за оценка на въздействието на стратегически планови
 документи;
Дейност 4 : отпада
Дейност 5: Провеждане на обучение (два двудневни семинари) на общински служители за мониторинг и 
оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти 
и комуникационни умения,  работа с методологиите
Дейност 6: Разработване на аналитичен доклад от проучване на социално-икономическото състояние в
община Долни Чифлик, SWOT анализ, оценка на ОПР 2007-2013 и проект на ОПР 2014г.-2020г.;
Дейност 7: Координационни срещи -провеждане на четири фокус групи с представители на бизнеса 
структури на гражданското общество и общинската администрация (общо около 40 души) за консултирани 
политики за общинско развитие
Дейност 8: Информация и публичност.

 
Оценка на ОПР 2007-2013 г.

Общински план за развитие 2014-2020 година

Методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически планови документи в това число и ОПР и ръководство към нея и Методология за оценка на въздействието на стратегически планови документи и ръководство към неяТози документ е създаден в рамките на проект: „Община Долни чифлик е ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”, Договор  №13-13-28/15.11.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 1. прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 9. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта