Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"

Дата на публикуване: 01.07.2019 11:22


Информация във връзка с изпълнението на 
проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"

 

 

Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност на проекта е 146 764.80 лева, размерът на европейското съфинансиране е 124 750.08 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е              22 014.72 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021

 

Обща цел:

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

 

Специфични цели:

Специфична цел 1 "Изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания"

Специфична цел 2 "Предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда."

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 52 лица:

-възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

-хора с увреждания и техните семейства

Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.

 

Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи по настоящ адрес до кмета на община Долни чифлик.

 

Специалисти:

 1. Диспечер - 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 2. Домашен санитар- 13 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
 3. Шофьор - 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 4. Експерт "психо-социална подкрепа"- 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Психология”, минимум 6 години релевантен опит, минимум 6 години опит по проекти, психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.
 5. Социален работник - 1 лице на граждански договор, 336 часа, висше образование, магистърска степен, релевантен опит над 2 г., опит в изпълнение на проекти над 2 г.
 6. Медицинска сестра - 1 лице на граждански договор, 378 часа, средно образование, релевантен опит над 1 г.
 7. Супервайзор - 1 лице на граждански договор, 60 часа, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност "психология", релевантен опит над 6 години, опит по проекти над 6 години.

 

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на община Долни чифлик.

 

 

гр. Долни чифлик                                                        Изготвил: ...................................

01.07.2019 г.                                                           /Костадин Петров - ръководител проект/

 


 1. Проект \"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик\" - Текуща страница
 2. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 3. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 4. Проект „Нови възможности за грижа”
 5. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 6. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта