Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНИ ЧИФЛИК ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ” ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР № 13-22-118/08.01.2014 г.  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-11

Стойност на проекта 82 380,75 лева*******************************************


Проект

„Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения”


Договор № 13-22-118/08.01.2014г.

Оперативна програма„Административен капацитет|”

 

Приоритетна ос: ІІ

„Управление на човешките ресурси”

 

Подприоритет: 2.2.

„Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия :BG051PO002/13/2.2-11

 

Стойност на проекта:82 380.75лв.

Период на изпълнение: 9 месеца

 

 

Обща цел:

Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Долни чифлик

 

Специфични цели:

 Развитие на потенциала на общинските служители чрез повишаване на професионалните умения и квалификация в сферите на тяхната компетентност чрез адекватно и актуално обучение.

 1. Повишаване на капацитета на общинските служители чрез повишаване на мотивацията и

 Поставените цели кореспондират пряко с европейските принципи за добро управление и съответстват на идеята, че формирането на политики, насочени към по-висок икономически растеж, заетост и социално сближаване е трудно осъществимо без наличието на ефективна и компетентна администрация.

 

Дейност 1

Стартиране и управление на проекта

 В рамките на тази дейност ще се изгражда екип, който да ръководи и координира работата по проекта, да проведе необходимите тръжни процедури за избор на подизпълнители, да следи за времевия график и качеството на останалите дейности, предвидени в проекта.

Дейност 2

Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация за 2013г.

             Дейността ще включва следните обучения:

·        Обучение „Превенция на корупционния риск” кат.№ УА-2

·        Обучение „Управление и оценка на изпълнението” с кат.№ЧР-2

·        Обучение „Делова етика” кат.№ УА-7

·        Обучение „Връзки с обществеността”

·        Обучение „Правна уредба и приложение на ГПК /за не юристи/” кат.№ПР-8

·        Обучение „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено” кат.№ ИТО-3

·        Обучение „Презентационни умения MS Power Point курс/”кат.№ИТД-23

·        Обучение „Електронни таблици MS Excel” кат.№ИТО-23

·        Обучение „Обмен на данни между MS Exsel и MSWord” кат.№ ИТО-11

·        Обучение „Разговорен английски/базов курс/” кат.№ ЧЕО-1А

 Дейност 3

Обучение на тема „Екипна ефективност.Създаване ,мотивиране и развитие на екип”

Обучението ще се извърши на две групи по 25 служители.

 Дейност 4

Обучение на тема „Стратегическо лидерство”

Обучението ще се осъществи в рамките та 2 дни за 20 участника.

 Дейност 5

Обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения”

Обучението ще се осъществи в рамките на 2 дни за 20 участника.

 Дейност 6

Изпълнение на мерките за информация и публичност.

Дейността се обуславя от необходимостта за популяризиране на проектното финансиране. Тя ще осигури информация за обществеността и ще създаде възможност за споделяне на добри практики.

 

Очаквани резултати

 По цел 1:

Създаване на екип, сключване на договори с под изпълнители, разпределение на задълженията,изготвяне на технически и финансови отчети, провеждане на работни заседания.

 По цел 2:

Провеждане на специализирани обучения, избрани от каталога на Института по публична администрация за 2013г., за 59 служители.

 По цел 3:

Обучение на 50 служители за развиване на познания и повишаване на уменията за постигане на екипна ефективност.

 По цел 4 :

Обучениe на 20 служители за получаване на познания и повишаване на уменията в областта на стратeгическото лидерство.

По цел 5:

Обучениe на 20 служители за развиване на познания и повишаване на уменията за адаптивност и прилагане на иновативни решения.

 По цел 6 :

Изработване на банери, брошури и интернет съобщения, които да запознаят обществеността с целите и дейностите по проекта, както и провеждане на две пресконференции в началото и в края на проекта.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект„Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения” по Договор № 13-22-118/08.01.2014г.Цялата отговорност за съдържанието се носи от община Долни чифлик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ изразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.


 1. обучения\"... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта