Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”

Дата на публикуване: 08.12.2015 11:22


Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
Договор № 417/30.09.2014 г. между община Долни чифлик, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Български черноморски сговор – Бяла – Долни чифлик – Аврен“

Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“

Общата стойност на проекта е 247 631 лв.

Целта на проекта е да разкрие алтернативна на сектор Рибарство икономическа дейност чрез изграждане и оборудване на нова туристическа атракция картинг и автомобилна писта в град Долни чифлик, с която да се увеличи туристопотока в общината. Реализирането на проектното предложение и създаването на нова туристическа атракция ще окаже положително икономическо и социално въздействие. Реализирането на подобна инвестиция е съпроводено с множество ползи, както за местното население, така и за представителите на рибарската общност. Наличието на туристически атракции са предпоставка за повишаване на туристопотока и разкриване на нови работни места в региона. Увеличаването на туристопотока ще стимулира развитието на бизнес в областта на туристическите услуги. Това ще спомогне на представителите на рибарската общност да намерят реализация в дейности алтернативни на рибарството.

Багери, фадроми и друга техника вече оформят първите от общо петте трасета на модерната картинг и автописта до стадиона в гр. Долни чифлик. Тя е с обща дължина 1 711 м. Целта е любителите на адреналина да усъвършенстват на нея, а не по улиците и пътищата, своите състезателни умения. Освен това тук ще се провеждат обучения и състезания по картинг и майсторско управление на автомобили.

След разчистването на терена и извършените наземни изкопни работи, вече се реализира третият етап на проекта – изграждане на трасета. Първото трасе е дълго - 409 м, второто - 352 м, третото - 373 м, четвъртото - 306 м, и петото - 271 м. Ширината на пистата е от 6,00 до 7,75 м. Изпълнител на строително-монтажните работи след проведен конкурс е варненската фирма „Есен“ ООД.

След полагането на настилката ще бъдат поставени специални бордюри и ще се изградят ивици за сигурност. Следва полагане на няколко устойчиви асфалтови пласта и нанасяне на хоризонтална маркировка. Пистата ще има система за отводняване от събирателни и ревизионни шахти, дренажи и колектори. Обезопасяването на трасетата ще стане с автомобилни гуми, разположени по завоите.

 1. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик” - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Нови възможности за грижа”
 5. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 6. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта