Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”

Дата на публикуване: 30.11.2012 00:00
Интерактивен туристически органайзер

Община Несебър запозна своите граждани с проекта „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

Три морски общини създават общ туристически продукт

Туризъм в 4 сезона предлагат българските морски общини Несебър, Бяла и Долни чифлик

Несебър, Бяла и Долни чифлик заедно в проект "Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт"

Интерактивен органайзер и филм рекламират туристически дестинации в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик


Проект "5 дни - 4 сезона - 3 общини"
С култура и история, вино, лов и риболов ще промотираме региона си на международни форуми

Община Несебър подписа договор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”,
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG161PO001/3.2-02/2011„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” в партньорство с община Бяла и община Долни чифлик.

Проектът  на стойност 433 394,40 лв. с ДДС е с продължителност 24 месеца.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.Дейностите по договора включват разработване на туристически продукти -маршрути за посещения, обекти за посещения, атракции. Туристическите продукти ще бъдат разработени по ключови области, дефинирани в Концепцията както следва:7 туристически продукта по фактор „море” и по 10 туристически продукта по ключови фактори: „защитена територия”, „култура и история”, „вино” и „лов и риболов”. Така описаните туристически продукти ще бъдат комбинирани в 25туристически пакета, обхващащи задължително минимум по един продукт от всяка от трите общини – Несебър, Бяла и Долни чифлик. Ще бъдат разработени пет пакета,които ще се реализират извън активния туристически сезон.

Към дейностите също така, са включени изработването на пътеводител за региона,рекламен органайзер, рекламни „зелени” торбички с бранда на туристическия продукт, видеоклип, промотиращ Регионалния туристически продукт „5 дни – 4сезона – 3 общини”, както и заснемането на кратък филм за атрактивното представяне на модулния продукт.
Регионалният туристически продукт ще бъде представен на национални и международни форуми в София, Бургас, Велико Търново, Берлин, Москва, Лондон и Утрехт. Предвидено е и организиране и провеждане на работна среща „5 дни – 4сезона – 3 общини”, на която ще вземат участие туроператори, автори на пътеводители, журналисти и общински служители от трите общини от отдел„Туризъм”. Също така, ще бъде организирана и туристическа конференция, на която заинтересованите лица ще могат да се запознаят с приноса на продукта за икономическото развитие на региона и ангажирането им в бъдещото му разпространение. В него ще вземат участие туроператори, туристически агенти,хотелиери, ресторантьори и др.

 1. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ” - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 9. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 10. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 11. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта