Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”

Дата на публикуване: 03.12.2014 08:52

Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 «Компетентна и ефективна държавна администрация» по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 Договор: М 13-22-75/05.08.2014 г.

 Обща стойност на проекта: 176 010,00 лв.

 Продължителност: 12 месеца

 Бенефициент: Община Долни чифлик         

  Цели на проекта:

 Ø  Обща цел: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служители.

 Ø  Специфични цели:

 • Повишаване на ефективността в работата на Община Долни чифлик.
 • Подобряване на ефективността в ключови области и компетенции чрез целенасочени обучения.

Основни дейности:

 Ø  Дейност 1: Организация и управление на проекта.

 Ø  Дейност 2: Провеждане на обучения от каталога на Института за публична администрация за 2014 година:

 §  Обучение „Стратегическо управление и разработване на публични политики"

§  Обучение „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“.

Ø  Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения:

§  Обучение по повишаване на административен контрол в администрацията;

§  Обучение в областта на подобряване и модернизиране на управленско – административния капацитет на Община Долни чифлик;

§  Обучителен семинар на тема „Социално интегриране на малцинствените групи в община Долни чифлик ”;

§  Обучение свързано с  необходимостта от ИТ среда;

§  Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение.

 Ø  Дейност 4: Провеждане на екипни обучения за администрацията:

§  Обучение по екипна ефективност;

§  Обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа.

Ø  Дейност 5: Дейности по информация и публичност.

Очаквани резултати:

 Ø  Проведено обучение „Стратегическо управление и разработване на публични политики";

Ø  Проведено обучение “Етика и превенция на корупцията в държавната администрация”;

Ø  Проведено обучение по повишаване на административния контрол в администрацията;

Ø  Проведено обучение в областта на подобряване и модернизиране на управленско – административния капацитет на Община Долни чифлик;

Ø  Проведен обучителен семинар на тема „Социално интегриране на малцинствените групи в Община Долни чифлик ”;

Ø  Проведено обучение свързано с необходимостта от ИТ среда;

Ø  Проведено обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение;

Ø  Проведено обучение по екипна ефективност;

Ø  Проведено обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа;

Ø  Проведени дейности по информация и публичност.


Информация за хода на реализиране на дейностите по проекта


Информация за реализирани дейности по Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни Чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 1. бщина Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”... - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Проект „Нови възможности за грижа”
 6. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 7. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта