Проект „Нови възможности за грижа”

Дата на публикуване: 02.12.2015 13:55


Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”“Проект „Нови възможности за грижа”

 

1.       Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

2014BG05М9OР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”.

 

2.       Цели на проекта:

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.

Целеви групи по проекта:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

 

3. Дейностите по проекта включват:

1. Организация и управление на проекта;

2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата;

3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти;

4. Обучение на личните асистенти;

5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги ;

6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата;

7. Информиране и публичност.

 

Кратко описание:

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.

 

Очакван ефект върху целевите групи:

Хора с увреждания, хора над 65 г. и самотно живеещи тежко болни лица с ограничения или невъзможност за самообслужване: В резултат от планираните дейности ще се утвърди прилагането на социалния модел и превенция на институционализация на хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, ще се разшири обхвата на услугите чрез осигуряване на достъп до здравни услуги.

Семейства на деца с увреждания: Семействата на децата с увреждания ще имат достъп до социални услуги, които да гарантират пълноценното развитие на всяко дете в семейна среда и възможност за участие в живота на общността.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация за хода на проекта:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


На първи етап за приемане на заявления по проекта има подадени 97 броя заявления от кандидат потребители и 95 броя подадени заявления от кандидати за лични асистенти.

Към настоящият момент в община Долни чифлик са назначени 35 броя лични асистенти, които обгрижват 35 броя потребители на услугата за срок до 29.02.2016 г.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В изпълнение на Дейност 4 „Обучение на лични асистенти“ по Проект „Нови възможности за грижа“ на 21 и 22 октомври 2015 г. се проведе поддържащо обучение на одобрените кандидати за лични асистенти .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК,

 

 

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх. № BG05-653 от 17.06.2015 г. на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е бенефициент по проект „Нови възможности за грижа”, договор за безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 няма да има втори етап на приемане на заявление от  кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Отмяната на втори етап на прием се е създала поради факта, че в листата на чакащи броят на кандидат-потребители и одобрените лични асистенти е значителен.  Към 08.06.2015 г броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3 049 деца. Обявяването на втори прием ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали поради липса на финансов ресурс. В тази връзка Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от  кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ

 


В изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“ община Долни чифлик търси да назначи медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети подават заявление по образец от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г.  включително,  в отдел „Проекти, екология и земеделие“ в общинска администрация Долни чифлик.

 

Заявления за кандидатстване може да изтеглите от тук.

 1. Проект „Нови възможности за грижа” - Текуща страница
 2. Проект \\"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
 3. Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. Проект „Изграждане на картинг и автомобилна писта в гр. Долни чифлик”
 5. Създаване и функциониране на Общностен Център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик
 6. Проект „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик”
 7. Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”
 8. Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения"
 9. Проект: „Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни”
 10. Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“
 11. Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт ”
 12. Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик
 13. Проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”
 14. Проект "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие"

Потърсете в сайта