Обявяване на свободно работно място за юрисконсулт в общинска администрация – Долни чифлик

Дата на публикуване: 19.10.2021 09:40

  Община Долни чифлик обявява свободно работно място за юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик, както следва:

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • минимална образователно-квалификационна степен – магистър,
 • област на висшето образование – социални, стопански и правни науки,
 • професионално направление – право,
 • придобита юридическа правоспособност,
 • професионален опит в административно-правното обслужване в администрация на органите на изпълнителната власт или в общинската администрация – не се изисква;
 1. Начин на подбор на кандидатите – интервю.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат подадени лично от кандидатите или чрез техни пълномощници:
 • заявление за заемане на длъжността,
 • автобиография,
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага,
 • копия от документите, които удостоверяват продължителността на евентуалния професионален опит,
 1. Място и срок за подаване на документите – гише „Деловодство и информация“ в Центъра за услуги и информация на граждани на община Долни чифлик на пл. „Тича”, № 1 в гр. Долни чифлик или по електронна поща с адрес : obst_dchiflik@mail.bg в срок до 17:00 ч. на 29.10.2021 г. Телефон за контакт 05142 2001;
 2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: правни консултации в областите на дейност на общинската администрация и местното самоуправление.
 3. Информация за размера на заплатата за длъжността: минимална основна заплата - 700 лв, максимална основна заплата – 1700 лв.

ГалерияПотърсете в сайта