Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

27.02.2021 17:51

 
 Община Долни чифлик, област Варна на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 - 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност

Целите, които община Долни чифлик си поставя е финансиране закупуването на материални активи необходими за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Долни чифлик.

Предвид гореизложеното община Долни чифлик възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг при следните общи параметри:

  1. Общ размер: до 1 050 000  (един милион и петдесет хиляди) лева.
  2. Вид на дълга: чрез банков заем по Закона за общинския дълг.
  3. Цели: финансиране закупуването на материални активи - съдове за битови и строителни отпадъци и три специализирани автомобили необходими за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите и строителни отпадъци на територията на община Долни чифлик.
  4. Обезпечение:

Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Долни чифлик на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по бюджетната банкова сметка на общината, открита в обслужващата й банка, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община Долни чифлик съгласно чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси  и общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.03.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик в гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, №1, ет. 1.

Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Долни чифлик, област Варна от 08.00 до 17.00 часа.

Съгласно изискванията на Закона за общинския дълг настоящата покана да се публикува във вестник „Добруджанска трибуна“ и да се постави на информационното табло в ЦУИГ, гр. Долни чифлик, както и в интернет страницата на община Долни чифлик.

 

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик

Потърсете в сайта