"Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово"

18.11.2019 13:31
18.11.2019 г.
05.02.2020 г.
Днес в община Долни чифлик се състоя пресконференция по повод старта на проект №BG06RDNP001-7.008-0046-C01 „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На нея присъстваха кметът на общината Красимира Анастасова, нейните заместници, екипът, който ще изпълнява проекта, и кметът на с. Старо Оряхово Петър Тинев.
Договорът за първия проект от новия мандат на г-жа Анастасова бе подписан на 15.11.2019 г. Размерът на първоначално одобрената финансова помощ е 172 759,02 лв. без ДДС, в която основният разход е за въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Старо Оряхово.
Ще бъде извършен цялостен ремонт на терасите на източна и западна фасади; цялостно саниране на фасадите със структурна мазилка; цялостно саниране на скатния покрив; подмяна на неподменени фасадни дограми; всички врати/прозорци се демонтират и подменят.
Целта на проекта е чрез повишаване на енергийната ефективност да се намалят разходите на общинския бюджет и да се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.
Срокът за реализацията на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора.
„Очаква се в скоро време да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител и да стартираме дейностите по строителството“ – каза Катерина Костова, директор на дирекция „Инвестиционна политика“.
„Искаме да се промени визията на централната част на Старо Оряхово – заяви г-жа Анастасова. - В селото сме подготвили и проект за площада, който очакваме да бъде одобрен от ДФ „Земеделие“ през Местната инициативна група. Миналата година ремонтирахме и основната улица на селото „Св. Св. Кирил и Методий“. С г-н Тинев имаме идеи да се разширят функциите на административната сграда, да предлагаме повече обществени услуги на хората. Трябва сградата да стане използваема, защото в момента там се ползват много малко помещения.
Новината от днес е, че по Програма „Красива България“ е одобрен и проектът на общината за саниране на училището в с. Гроздьово, така че новите кметове на двете села започват мандатите си с летящ старт“, каза г-жа Анастасова.


Потърсете в сайта