Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

****************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:·  удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз - копие;

·  списък към удостоверението за регистрация  - копие;

·  заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил(приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътнитепревозни средства );

·  копия от удостоверението "водач на лек таксиметров автомобил";

·  удостоверение за наличието или липсата на задължения, на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК, издадено от НАП - гр.Варна;

·  служебна бележка за лиспа на задължения за местни данъци и такси към община Долни чифлик.


СРОК - 7 дни

ТАКСА - 10,00 лева

 

*************************************************************************************

УСЛУГА: Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  маршрутно разписание

 

СРОК - 7 дни

ТАКСА - няма

 

*************************************************************************************

 

УСЛУГА: Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни ицветни метали и производните им

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали ипроизводните им

 

СРОК - 7 дни

ТАКСА - 2,00 лева

 

*********************************************************************************

 

УСЛУГА: Изработване и издаване на карта за паркиране на хора с увреждания, която важина територията на България .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  лична карта - копие;

·  експертно решение на ТЕЛК - копие;

·  свидетелството за регистрация на автомобила - копие;

·  актуална снимка (паспортен формат);СРОК - 30 дни

ТАКСА - безплатна


ВАЛИДНОСТ НА КАРТАТА: 2 ГОДИНИ

 

************************************************************

УСЛУГА: Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·  копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·  декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

·  справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в Наредбата по чл. 55, ал. 3; Изтегли

·  Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;

·  формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в Наредбата по чл. 55, ал. 3; Изтегли

·  Копия от документите за собственост на обекта;

·  Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно,че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност вобекта;

·  Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

·  Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава отпълномощник- оригинал;

·  Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата почл.55, ал.4 от Закона за туризма.

 

СРОК - 60 дни

ТАКСА - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

***************************************************************************************************

 


Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси