Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
Нормативно основание: Закон за туризма - чл. 168 и чл. 169, Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията- чл.37 и чл.38 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подава се заявление, придружено с необходимите документи
Изисквания:  
Необходими документи: 1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;2. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 3. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта – Приложение № 6; 4. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта; 5. Копия от документите за собственост на обекта или Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическа дейност в обекта; 6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 7. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират па Закона за туризма; 8. Удостоверение за утвърдена категория – копие;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: определената категория са запазва
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 150 лв. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата