Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 23 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор дирекция УТТТОС, гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: 1. проект или схема за временна организация на движението;
2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата