Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увруждания и използване на улеснения при паркиране
Нормативно основание: Закон за движението по пътищата - чл. 99 а
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление с необходими документи
Изисквания:  
Необходими документи: 1. Копие на експертно решение на ТЕЛК (сверява с оригинала при подаване на документите);
2. Актуална снимка (паспортен формат);
3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението не се подава лично.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Съгласно експертното решение на ТЕЛК
Такси или цени, основание за тяхното определяне: Безплатно

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата