Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
Нормативно основание: Наредба № 11 на министъра на транспорта и съобщенията от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари ( обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.) - чл. 35, ал. 1, т. 6
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: 1. Лиценз за международен автобусен превоз на пътници - копие;
2.Маршрутно разписание за съвместно обслужване с превозвач – партньор от държавата, явяваща се крайна спирка по маршрута - копие 
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: Безплатно

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата