Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Търговия, транспорт и туризъм

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
Нормативно основание: Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства - чл. 14, ал. 1 и ал. 2, т. 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: 1.Копие от разрешение за строеж влязло в сила (когато обслужва строителен обект);
2.Договор за превоз на техника (когато има сключен такъв);
3.Данни за товара (които са необходими за попълване на разрешението);
4.Копие паспорт на превозното средство, с което ще бъде превозен товара; 
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: посочва се от възложителя
Такси или цени, основание за тяхното определяне: НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата