Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Нормативно основание: Закон за туризма - чл. 12, т. 4, чл.128 от Закона за туризма 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Главен експерт "Търговия, туризъм, транспорт"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подава се заявление, придружено с необходимите документи
Изисквания:  
Необходими документи: 1. Декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз; 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; 3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – Приложение № 7; 4. Формуляр за определяне на категорията – Приложение № 9; 5. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект; 6. Копия от документите за собственост на обекта; 7. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; 8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; 9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 10. Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по ЗТ.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Заявлениe

Справка

Формуляр

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата