Побратимени градове
Архивен фонд
Търговия, транспорт и туризъм

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8, ал. 2 и 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор дирекция УТТТОС
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: 1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти,
4.съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 2 години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата