Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Наредби и правилници

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в сила от 01.06.2019 г.

Правилник за дейността на Общинското социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в сила от 17.05.2019 г.


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 17.5.2019 г.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 17.5.2019 г.

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата в сила от 17.5.2019 г.

Правилник за дейността на Общинското социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в сила от 21.01.2019 г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община  Долни чифлик в сила от 21.01.2019 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 21.12.2018 г.

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване", в сила от 24.08.2018 г.


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 22.09.2018 г.


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 24.02.2019 г.


Наредба за отглеждане на животни на територията на община Долни чифлик, в сила от 23.07.2018 г.


Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, в сила от 23.01.2018 г.

Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик в сила от 01.01.2019 г.

 
 
 
 
 
 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, публикуван на 25.05.2017 г., в сила от 29.05.2017 г.

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица в сила от 24.02.2019 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 24.12.2016 г.

Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата