Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Наредби и правилнициНаредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в сила от 01.06.2019 г.


Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 21.09.2019 г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик в сила от 23.06.2020 г.


Наредба за организацията, финансирането и дейността на Пенсионерските клубове на територията на община Долни чифлик


Наредба за отглеждане на животни на територията на община Долни чифлик, в сила от 23.07.2018 г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община  Долни чифлик в сила от 27.12.2019 г.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях в община Долни чифлик


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Долни чифлик


Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 17.5.2019 г.


Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, в сила от 23.01.2018 г.Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Долни чифлик, в сила от 22.10.2017 г.


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик


Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик в сила от 21.09.2019 г.


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик, в сила от 24.03.2019 г.


Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 24.12.2016 г.


Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Долни чифлик от капитала на търговските дружества


Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси