Архивен фонд
Наредби и правилници

 
 
 
 
 
 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 24.12.2016 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик

Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик

Потърсете в сайта