Архивен фонд
Наредби и правилници

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 22.05.2018 г.

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, в сила от 23.01.2018 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 23.01.2018 г.

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.


Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси