Наредби и правилници

Дата на публикуване: 23.12.2019 00:00

Правилник за дейността на Общинското социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в сила от 25.05.2019 г.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 25.05.2021 г.

Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в сила от 01.06.2019 г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик в сила от 01.01.2021 г.

Наредба за организацията, финансирането и дейността на Пенсионерските клубове на територията на община Долни чифлик

Наредба за отглеждане на животни на територията на община Долни чифлик, в сила от 23.07.2018 г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община  Долни чифлик в сила от 27.12.2019 г.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях в община Долни чифлик


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Долни чифлик


Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 17.5.2019 г.


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, публикуван на 25.05.2017 г., в сила от 29.05.2017 г.

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Долни чифлик в сила от 24.09.2020 г.


Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Долни чифлик, в сила от 22.10.2017 г.


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик


Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик в сила от 19.10.2020 г.


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик, в сила от 24.03.2019 г.


Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 24.12.2016 г.


Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Долни чифлик от капитала на търговските дружества


Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.

 
 

Наименование Брой тегления
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Долни чифлик 359 Изтегли документ с име "Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Долни чифлик"
PRAVILNIK OSP 29042021.pdf 372 Изтегли документ с име "PRAVILNIK OSP 29042021.pdf"
NOAMTCU_red_17_29_04_2021.pdf 590 Изтегли документ с име "NOAMTCU_red_17_29_04_2021.pdf"
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 967 Изтегли документ с име "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги"

Потърсете в сайта