Архивен фонд
Оценка на въздействието върху околната среда

10.03.2017 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с РЗП 5350 кв.м. в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, имот с идентификатор УПИ ХХIII-238.12; 238.13; 238.14; 238.15; 238.16; 238.17 с площ на имота 3727 кв.м. урбанизирана територия

29.08.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Заведение за хранен, магазин, паркинг, места за къмпингуване, и жилищни сгради за сезонно обитаване“ в УПИ I-16, кв. 1, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна

18.05.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп

Информация и документация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение за курортно строителство (изграждане на апартаментен хотел) в имот 000189 в землището на с. Ново оряхово, община Долни чифлик, Област Варна

18.03.2014 г.

Съобщение от „АЛФА УУД  БЪЛГАРИЯ”  АД  до заинтересованата общественост за инвестиционнопредложение за разширение на „площадка за третиране на отпадъци -център за търговска дейност с  ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временносъхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла идр.,  разкомплектуване на ИУМПС, разглобяванена  ИУЕЕО, изграждане на сепариращаинсталация и обособяване на склад  за частивтора употреба“ находяща се в област Варна, община Долни Чифлик, гр. ДолниЧифлик, УПИ XV1057, кв. 116 на промишлена зона на гр. Долни Чифлик17.01.2014 г.
Обявление


24.09.2013
 
 

Потърсете в сайта