Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Оценка на въздействието върху околната среда

10.07.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ВАРНА ЛАН" ООД

4.4.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКОФРУКТ" ЕООД

7.3.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Север" АД

22.2.2019 г.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

5.02.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД

26.11.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Емир Транс Спед" ЕООД

21.11.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Янка Иванова, гр. Долни чифлик

16.10.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД

10.09.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниела Стоянова Колева

27.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "КАВАДАР БГ" ООД

12.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЖЕРАР" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕМЬОНОВ ИНДЪСТРИ" ООД

09.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидрострой" АД


29.06.2018 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "Балканагро 2008" ООД

23.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Пет маркет" ООД

21.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Марийка Тодорова Господинова

08.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидрострой България" ЕООД

05.01.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Семьонов индъстри" ООД

09.11.2017 г.
ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРЕПОРЪКИТЕ, МНЕНИЯТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА В РЕЗУЛТАТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЛ 400 KV П/СТ „ВАРНА“ - П/СТ „БУРГАС“

07.08.2017 г.
Обява по чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, възложител "Трейдфарма" ЕООД

Информация по приложение № 2 от НУРИОВОС, възложител "Трейдфарма" ЕООД

24.07.2017 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Трейдфарма" ЕООД

18.07.2017 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Семьонов индъстри" ООД

11.05.2017 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Рекреационни дейности и вилен отдих" в поземлени имоти № 010002, № 010001 с обща площ 5,548 дка в землището на с. Кривини

10.03.2017 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с РЗП 5350 кв.м. в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, имот с идентификатор УПИ ХХIII-238.12; 238.13; 238.14; 238.15; 238.16; 238.17 с площ на имота 3727 кв.м. урбанизирана територия

29.08.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Заведение за хранен, магазин, паркинг, места за къмпингуване, и жилищни сгради за сезонно обитаване“ в УПИ I-16, кв. 1, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна

18.05.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп

Информация и документация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение за курортно строителство (изграждане на апартаментен хотел) в имот 000189 в землището на с. Ново оряхово, община Долни чифлик, Област Варна

18.03.2014 г.

Съобщение от „АЛФА УУД  БЪЛГАРИЯ”  АД  до заинтересованата общественост за инвестиционнопредложение за разширение на „площадка за третиране на отпадъци -център за търговска дейност с  ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временносъхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла идр.,  разкомплектуване на ИУМПС, разглобяванена  ИУЕЕО, изграждане на сепариращаинсталация и обособяване на склад  за частивтора употреба“ находяща се в област Варна, община Долни Чифлик, гр. ДолниЧифлик, УПИ XV1057, кв. 116 на промишлена зона на гр. Долни Чифлик17.01.2014 г.
Обявление


24.09.2013
 
 

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата