Оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 24.09.2013 15:13


17.11.2021 г.
Уведомление за изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в село Солник

11.11.2021 г.
Уведомление за изграждане на подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки

10.11.2021 г.
Уведомление за изграждане на поливни системи за капково напояване на имоти в землището на с. Булаир

27.08.2021 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Изграждане на пет жилищни сгради за сезонно обитаване"

20.08.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение свързано с "Изграждане на осем жилищни сгради"

10.08.2021 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на въздействието върху околната среда „ Отлеждане на риба по рециркулационен метод“

26.07.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПЕТ МАРКЕТ" ООД за изграждане на пет едноетажни жилищни сгради за сезонно обитаване и ресторант със стаи за настаняване

06.07.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение свързано с изработването на ПУП-ПРЗ за рибно стопанство и складова база

28.06.2021 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на въздействието върху околната среда

15.06.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I - 55 "Площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци" в кв. 146 по регулационния план на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик"

02.06.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на осем жилищни сгради  в с.Шкорпиловци,  община Долни чифлик

23.03.2021 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на въздействието върху околната среда

12.02.2021 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на въздействието върху околната среда

06.01.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Долни чифлик

25.11.2020 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Е.Е.Р.2020" ООД - с. Старо Оряхово


11.09.2020 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп
до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни Чифлик“


18.08.2020 г.
Уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V - за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик"


29.05.2020 г.

Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за “Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика ” в УПИ „за търг. компл. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за изграждане на „Амбулатория за дентална практика“


28.05.2020 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Бокат - Боневи" ЕООД

16.12.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от община Долни чифлик

26.11.2019 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар“ в „Дом за стари хора и социални дейности“”, находяща се в УПИ X, кв. 27 по регулационния план на с. Шкорпиловци.

08.11.2019 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Извършване на реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради и извършване на ново строителство на четири броя бунгала, в ПИ № 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ № 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна“

10.07.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ВАРНА ЛАН" ООД

4.4.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКОФРУКТ" ЕООД

7.3.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Север" АД

22.2.2019 г.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

5.02.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД

26.11.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Емир Транс Спед" ЕООД

21.11.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Янка Иванова, гр. Долни чифлик

16.10.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД

10.09.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниела Стоянова Колева

27.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "КАВАДАР БГ" ООД

12.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЖЕРАР" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕМЬОНОВ ИНДЪСТРИ" ООД

09.07.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидрострой" АД


29.06.2018 г.
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "Балканагро 2008" ООД

23.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Пет маркет" ООД

21.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Марийка Тодорова Господинова

08.05.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидрострой България" ЕООД

05.01.2018 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Семьонов индъстри" ООД

09.11.2017 г.
ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРЕПОРЪКИТЕ, МНЕНИЯТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА В РЕЗУЛТАТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЛ 400 KV П/СТ „ВАРНА“ - П/СТ „БУРГАС“

07.08.2017 г.
Обява по чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, възложител "Трейдфарма" ЕООД

Информация по приложение № 2 от НУРИОВОС, възложител "Трейдфарма" ЕООД

24.07.2017 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Трейдфарма" ЕООД

18.07.2017 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Семьонов индъстри" ООД

11.05.2017 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Рекреационни дейности и вилен отдих" в поземлени имоти № 010002, № 010001 с обща площ 5,548 дка в землището на с. Кривини

10.03.2017 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда с РЗП 5350 кв.м. в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, имот с идентификатор УПИ ХХIII-238.12; 238.13; 238.14; 238.15; 238.16; 238.17 с площ на имота 3727 кв.м. урбанизирана територия

29.08.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Заведение за хранен, магазин, паркинг, места за къмпингуване, и жилищни сгради за сезонно обитаване“ в УПИ I-16, кв. 1, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна

18.05.2016 г.
Съобщение за осигурен обществен достъп

Информация и документация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение за курортно строителство (изграждане на апартаментен хотел) в имот 000189 в землището на с. Ново оряхово, община Долни чифлик, Област Варна

18.03.2014 г.

Съобщение от „АЛФА УУД  БЪЛГАРИЯ”  АД  до заинтересованата общественост за инвестиционнопредложение за разширение на „площадка за третиране на отпадъци -център за търговска дейност с  ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временносъхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла идр.,  разкомплектуване на ИУМПС, разглобяванена  ИУЕЕО, изграждане на сепариращаинсталация и обособяване на склад  за частивтора употреба“ находяща се в област Варна, община Долни Чифлик, гр. ДолниЧифлик, УПИ XV1057, кв. 116 на промишлена зона на гр. Долни Чифлик17.01.2014 г.
Обявление


24.09.2013
 
 

Наименование Брой тегления
Parvo uvedom-1.pdf 1 Изтегли документ с име "Parvo uvedom-1.pdf"
Уведомление ИП Варна фууд.docx 4 Изтегли документ с име "Уведомление ИП Варна фууд.docx"
ип.pdf 5 Изтегли документ с име "ип.pdf"
info za Precenka OVOS_26-00-7957.docx 28 Изтегли документ с име "info za Precenka OVOS_26-00-7957.docx"
7-Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (1).DOCX 15 Изтегли документ с име "7-Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (1).DOCX"
Prilojenie No2 kam 4l 6 - Otglejdane na riba po recirkulacionen metod.docx 15 Изтегли документ с име "Prilojenie No2 kam 4l 6 - Otglejdane na riba po recirkulacionen metod.docx"
uvedomlenie 7957.pdf 17 Изтегли документ с име "uvedomlenie 7957.pdf"
ИП.pdf 25 Изтегли документ с име "ИП.pdf"
Искане ОВОС 21 Изтегли документ с име "Искане ОВОС"
uvedom-str-otpadaci.pdf 15 Изтегли документ с име "uvedom-str-otpadaci.pdf"
уведомление ИП.pdf 30 Изтегли документ с име "уведомление ИП.pdf"
искане - ПСОВ.pdf 85 Изтегли документ с име "искане - ПСОВ.pdf"
Искане 68 Изтегли документ с име "Искане"
uvedomlenie.doc 89 Изтегли документ с име "uvedomlenie.doc"

Потърсете в сайта