Архивен фонд
Местни данъци и такси


Местни данъци и такси

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за декларирани данни

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 5 дни

ТАКСА – 2,50 лева

 

************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за платен данък върху превозните средства

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта

 

СРОК - 5 дни

ТАКСА – 2,50

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити отфирми и предприятия, съгласно чл.17 от ЗМДТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Лична карта или пълномощно;
 - Документ за собственост;
 - Удостоверение за наследници /принеобходимост/

 

 

СРОК - 1 дни

ТАКСА – няма

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с  данък върхунаследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно;
 - Удостоверение за наследници

 

СРОК - 6 дни

ТАКСА – няма

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с  данък припридобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно;
 - Документ за собственост

 

СРОК – 1 ден

ТАКСА – няма

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с  данък върхупревозните средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно;
 - Документ за собственост;
 - Регистрационен талон;
 - Квитанция за данък за придобиване

 

СРОК - 1 ден

ТАКСА – няма

***************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозносредство, без леки автомобили

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно;
 - Документ за собственост;
 - Регистрационен талон;
 - Квитанция за данък придобиване

 

СРОК – 1 ден

ТАКСА – няма

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 5 дни

ТАКСА – 2,50 лева

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за платен данък върху наследство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – 2,50 лева

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване на дубликат отподадена данъчна декларация

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – 2,50 лева

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за наличие или липса на задължение към общината  по чл.87 ал.6 от ДОПК

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 5 дни

ТАКСА – 2,50 лева

***************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Искане за прихващане иливъзстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкциина основание чл.129, ал.1 от ДОПК

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно;
 - Копие от банково бордеро /приходнаквитанция/

 

СРОК - 37 дни

ТАКСА – няма

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти зановопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината,съгласно чл.14 от ЗМДТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 -Лична карта или пълномощно;
 - Документ за собственост
 - Удостоверение за наследници;
 - Удостоверение за въвеждане вексплоатация

 

СРОК – 1 ден

ТАКСА – няма

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за облагане с  годишенпатентен данък

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 1 ден

ТАКСА – няма

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Приемане и обработванена декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване, и заобезвреждане на битови отпъдъци

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК – 1 ден

ТАКСА – няма

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за дължим данък върху наследство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-Лична карта или пълномощно

 

СРОК - 7 дни

ТАКСА – 2,50 лева

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-лична карта или пълномощно;
 - документ за собственост /ако иматакъв/
 - скица на имота /зем.земи/
 - удостоверение за характеристика на земята/за зем.земи/

 

СРОК - 14 дни /обикновена услуга/ ; 1 ден /експресна услуга/

ТАКСА – 5,00 лева /обикновена услуга/ ; 10,00 лева /експресна услуга/


Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси