Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Местни данъци и такси

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 12 и чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. инспектор МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец
Изисквания:  
Необходими документи: искане, документ за самоличност или пълномощно, разрешение за строеж, документ за собственост, попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ, квитанция за платена услуга
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане за данъчна оценка
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 календарна година
Такси или цени, основание за тяхното определяне: бърза - 10.00 лв. обикновена - 5.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата