Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Местни данъци и такси

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. инспектор МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец
Изисквания:  
Необходими документи: искане, документ за самоличност или пълномощно, документ за собственост, попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ /за незавършено строителство/, у-ние за степен на завършеност /за незавършено строителство/, квитанция за платена услуга, характеристика  и скица на земята /за земеделски земи/
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане за данъчна оценка
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 календарна година
Такси или цени, основание за тяхното определяне: бърза - 10.00 лв. обикновена - 5.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата